Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Затверджено Наказом

ФОП Дубей Леонід Ярославович

від 01.01.2024 р. № 3

Договір введено в дію з 11.01.2024р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА про надання інформаційно-консультативних послуг ФОП Дубей Леонід Ярославович (надалі іменується «Виконавець») та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання інформаційно-консультативних послуг (надалі іменується «Клієнт»), разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей договір про нижченаведене.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем платних інформаційно-консультативних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб («Клієнтам») отримати платні інформаційно-консультативні послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Клієнтів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептування цієї публічної оферти Клієнтом, для чого Виконавець публікує цей Договір, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Клієнту платні інформаційно-консультативні послуги.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Клієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

 1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Клієнта за отриманням інформаційно-консультативних послуг, чи вчинення інших дій передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (створення маршруту  пацієнту, інформованої згоди для обговорення діагностики та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо).

2.2. Дата першого звернення Клієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Клієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.4. Укладаючи Договір, Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

2.5. Перед початком надання інформаційно-консультативних послуг кожен Клієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, переліком платних інформаційно-консультативних послуг Виконавця.

2.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

2.7. Виконавець на письмову вимогу Клієнта, надає йому належним чином завірену письмову копію цього Договору.

 1. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

3.1 Публічний договір – це правочин про надання та отримання платних інформаційно-консультативних послуг, який встановлює однакові для всіх клієнтів умови надання цих послуг на умовах публічної оферті з моменту її акцептування пацієнтом.

3.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь – якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір з урахуванням викладених умов.

3.3. Акцепт – надання Клієнтом повної і безумовної відповіді Виконавцеві на його пропозицію укласти Договір. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту звернення Клієнта до Виконавця з метою отримання платних інформаційно-консультативних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (обговорення плану лікування, початок фактичного отримання послуг, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника. Дата першого звернення Клієнта до Виконавця вважається датою укладення цього Договору. Клієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

3.4. Інформаційно-консультативна послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються Виконавцем з метою обговорення профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Клієнта.

3.5. Клієнт – фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання платних інформаційно-консультативних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг.

3.6. Адреса ФОП Дубея Леоніда Ярославович, який згідно КВЕДу надає інформаційно-консультативні послуги: м. Львів, вул. Котляревського 43/1а.

3.7. Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://leomed-dubei.com/, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

3.8. Виконавець – лікар (диплом лікаря, спеціалізація), який надає платні інформаційно-консультативні послуги Клієнтові від Виконавця.

3.9. Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які пригадує Клієнт при його опитуванні Виконавцем.

3.10. Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вирахування об’єктивних або суб’єктивних ознак захворювань (особливостей їх перебігу).

3.11. Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканини, що має негативне значення для організму людини.

3.12. План лікування – обраний лікарем для кожного Клієнта окремо і погоджений з Клієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Клієнта, із обговоренням можливих етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день складання плану лікування.

3.13. Графік відвідувань – графік призначених інформаційно-консультативних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Клієнт повинен з’явитися до Виконавця для отримання таких послуг, який підписується Клієнтом та є обов’язковим для виконання останнім.

3.14. Інформована добровільна згода – згода Клієнта для обговорення  проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у письмовій формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням послуги.

3.15. Правила – Правила перебування та обслуговування пацієнтів на території Виконавця, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Клієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

3.16. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

3.17.Лікарські засоби – за текстом договору Лікарські засоби використовуються у значенні, що включає: лікарські засоби; витратні матеріали; вироби медичного призначення; живильні середовища; лабораторні реактиви; медичні гази; інші вироби медичного призначення.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Клієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних інформаційно-консультативних послуг з Переліку платних інформаційно-консультативних послуг Виконавця, а Клієнт зобов’язується прийняти та їх оплатити на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання інформаційно-консультативних послуг визначаються з урахуванням здоров’я Клієнта, медичних показань, бажань Клієнта та технічних можливостей Виконавця. Вартість інформаційно-консультативних послуг Виконавця визначена їх переліком, що діє в інтересах Клієнта.

4.3. На підставі проведеного спілкування з Клієнтом Виконавець обговорює діагноз, методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Клієнта.

4.4. За результатами спілкування Виконавець вникає й обговорює стан здоров’я Клієнта, визначає узгоджений Сторонами обсяг інформаційно-консультативних послуг та їх попередню вартість.

4.5. Впродовж дії Договору Сторони можуть обговорити декілька варіантів інформаційно-консультативних послуг і в такому випадку їх умови будуть доповненням до попереднього варіанту інформаційно-консультативних послуг або їх  змінити.

4.6. Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію фахівця, який відсутній у Виконавця, а також  зобов’язаний пройти це обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці інформаційно-консультативні послуги за тарифами, визначені Виконавцем.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються на території Виконавця відповідно до Правил, визначеними Виконавцем.

5.2. Виконавець може пропонувати інших Виконавців для надання інформаційно-консультативних послуг за погодженням із Клієнтом.

5.3. Надання інформаційно-консультативних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Клієнта на проведення діагностики та лікування, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням інформаційно-консультативних послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погоджуються, що підписання інформованих згод є необхідною умовою для початку надання інформаційно-консультативних послуг.

5.4. Інформаційно-консультативні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Клієнта. Надання інформаційно-консультативних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Клієнтів або ургентному порядку. Дата та час надання кожної інформаційно-консультативної послуги погоджується Виконавцем та Клієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.

5.5. Дату та час надання кожної інформаційно-консультативної послуги може бути змінено з ініціативи Клієнта до настання строку надання такої.

5.6. У разі запізнення Клієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це Виконавця. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Клієнтом узгоджується інший час візиту.

5.7. Дату та час надання кожної інформаційно-консультативної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

5.7.1. Якщо стан здоров’я Клієнта перед початком надання інформаційно-консультативних послуг унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Клієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

5.7.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання інформаційно-консультативних послуг Виконавцем.

5.8.Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Клієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням умов цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

 1. ВАРТІСТЬ інформаційно-консультативних послуг І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість інформаційно-консультативних послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затвердженого Виконавцем Переліку платних інформаційно-консультативних послуг. Переліку платних інформаційно-консультативних послуг Виконавця має юридичну силу угоди про узгоджену ціну.

6.2. Попередня вартість інформаційно-консультативних послуг не поширюється на консультацію прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі обговорення.

6.3. Ціни, вказані за інформаційно-консультативні послуги, дійсні на дату їх складання. В разі зміни тарифів, визначених в Переліку платних інформаційно-консультативних послуг Виконавця, їх вартість перераховується відповідно до діючих цін на момент їх надання.

6.4. Інформаційно-консультативні послуги оплачуються Клієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Клієнта:

6.4.1. оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

6.4.2. оплата за безготівковим розрахунком;

6.4.3. оплата в готівковій формі.

6.5. Інформаційно-консультативні послуги оплачуються Клієнтом в повному розмірі їх вартості.

6.6. Клієнт зобов’язаний здійснити попередню оплату інформаційно-консультативних послуг. У разі зміни тарифів (вартості) на інформаційно-консультативні послуги, здійснюється перерахунок відповідно до тарифів Виконавця, що є дійсними на момент їх надання.

6.7. У випадку неможливості надання інформаційно-консультативних послуг через нез’явлення Клієнта на прийом, відмови Клієнта від подальшого і

їх отримання, порушення Клієнтом умов цього Договору та (або) Правил, Виконавець повертає Клієнту сплачену ним суму попередньо оплати з вирахуванням фактично здійснених витрат протягом п’яти робочих днів з моменту звернення Клієнта з відповідною заявою.

6.8. Інформаційно-консультативні послуги за безготівковим розрахунком надаються за умови внесення Клієнтом попередньої оплати в розмірі 100% від загальної їх вартості, визначені Виконавцем. У разі якщо інформаційно-консультативні послуги надаються в декілька відвідувань, Клієнт має право вносити попередню оплату за інформаційно-консультативні послуги частинами, в розмірі 100% від їх вартості, що будуть надані при конкретному відвідуванні.

6.9. Вартість інформаційно-консультативних послуг Виконавця визначена їх переліком, що діє в інтересах Клієнта.

6.10. Якщо в процесі надання інформаційно-консультативних послуг виникає потреба в їх коригуванні, то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість інформаційно-консультативної послуги за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених інформаційно-консультативних послуг. Клієнт має право відмовитися від коригування інформаційно-консультативних послуг та продовжувати отримувати інформаційно-консультативні послуги, надані попередньо. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання інформаційно-консультативних послуг, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Клієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих інформаційно-консультативних послуг. Якщо Клієнт не заперечує проти зміни або доповнення інформаційно-консультативних послуг, то їх надання продовжується відповідно до нових умов з їх обговоренням.

6.11. Клієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих інформаційно-консультативних послуг.

6.12. Загальна вартість інформаційно-консультативних послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Клієнту інформаційно-консультативних послуг.

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ інформаційно-консультативних послуг ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ

7.1. Будь-які інформаційно-консультативні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою за домовленістю між такою особою та Клієнтом. Інформаційно-консультативні послуги, які сплачує третя особа, надаються на загальних умовах цього Договору з урахуванням наступних спеціальних умов:

7.1.1. Інформаційно-консультативні послуги за цим Договором вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на поточний рахунок Виконавця у випадку повної їх оплати третьою особою або сплати їх в готівковій формі.

7.1.2. Інформаційно-консультативні послуги за цим Договором вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на поточний рахунок Виконавця або сплати їх в готівковій формі у випадку часткової їх оплати третьою особою та різниці в готівковій чи безготівковій формі Клієнтом.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі або шляхом оформлення Акту наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Клієнту для підписання.

8.2. В разі складання Акту, Клієнт зобов’язаний підписати обидва примірника або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

8.3. У разі якщо Клієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Клієнтом.

8.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту, Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Клієнта про результати розгляду. У разі обґрунтованої відмови Клієнта, Сторони складають двосторонній рекламаційний акт з переліком необхідних доробок і термінів їхнього виконання.

8.5. Якщо Клієнту надано декілька інформаційно-консультативних послуг, в тому числі у різні відвідування, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих інформаційно-консультативних послуг.

 1. ПРАВА СТОРІН

9.1. Клієнт має право:

9.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

9.1.2. До моменту замовлення інформаційно-консультативних послуг  отримати повну інформацію про їх оплату, які надаються Виконавцем.

9.1.3. Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість інформаційно-консультативних послуг.

9.1.4. Отримати інформаційно-консультативні послуги належної якості.

9.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.

9.1.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.

9.1.7. Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов’язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.

9.1.8. Вимагати заміни Виконавця (за наявності).

9.1.9. При зміні в процесі обговорення плану інформаційно-консультативних послуг та попередньої орієнтованої їх вартості Клієнт вправі на свій вибір:

– погодитись з новими/додатковим інформаційно-консультативними послугами та узгодити його вартість;

– відмовитися від запропонованих змін;

– розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані інформаційно-консультативні послуги.

9.1.10. На таємницю збереження Виконавцем інформації про стан його здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

9.1.11. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих інформаційно-консультативних послуг.

9.1.12. Відмовитись від отримання інформаційно-консультативних послуг  (їх частини) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови інформаційно-консультативної послуги.

9.2. Виконавець має право:

9.2.1. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку інформаційно-консультативних послуг, змінювати ціну кожної інформаційно-консультативної послуги до моменту її надання Клієнту.

9.2.2. Отримувати оплату за надані інформаційно-консультативні послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

9.2.3. Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Клієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

9.2.4. В разі необхідності, за попереднім погодженням з Клієнтом, вносити зміни в надані інформаційно-консультативних послуг.

9.2.5. У разі виникнення гострий невідкладних станів, чи ускладнень у Клієнта – самостійно обговорити та визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

9.2.6. Надати неповну інформацію про стан здоров’я Клієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про захворювання Клієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування.

9.2.7. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності Виконавця або за можливості призначити іншого Виконавця за згодою Клієнта.

9.2.8. В разі запізнення Клієнта в односторонньому порядку змінити строк надання інформаційно-консультативних послуг або відмінити їх надання..

9.2.9. Скеровувати Клієнат до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.

9.2.10. Не починати (або призупинити) надання інформаційно-консультативних послуг у випадках:

– відмови Клієнта від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);

– при виникненні заборгованості у Клієнта з оплати інформаційно-консультативних послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

– виявлення у Клієнта під час обстеження захворювання (патології), лікування якого не можливе іншими Виконавцями через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Клієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання інформаційно-консультативних послуг;

– перебування Клієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних інформаційно-консультативних послуг;

– неприбуття Клієнта у встановлені дату та час для отримання відповідних інформаційно-консультативних послуг.

9.2.11. Відмовити в будь-який момент у наданні інформаційно-консультативних послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Клієнта) в наступних випадках:

– надання Клієнтом неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або стан свого здоров’я;

– наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

– відмови Клієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

– у разі якщо Клієн наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

– недотримання Клієнтом встановлених Виконавцем приписів;

– порушення Клієнтом Правил обслуговування Клієнтів.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

10.1. Клієнт зобов’язаний:

10.1.1. До укладання Договору ознайомитися з Переліком платних інформаційно-консультативних послуг, Правилами обслуговування Клієнтів.

10.1.2. Вчасно зконтактувати з Виконавцем в дату та час надання інформаційно-консультативних послуг.

10.1.3. Не пізніше ніж за 24 години повідомити по телефону адміністратора та/або Виконавця про неможливість явки на запланований прийом.

10.1.4. Під час спілкування з Виконавцем неухильно дотримуватися Правил обслуговування Клієнтів.

10.1.5. До початку надання інформаційно-консультативних послуг повідомити Виконавцю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Клієнт, а також про всі відомі захворювання, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

10.1.6. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації Виконавця, своєчасно надсилати Виконавцю призначені додаткові обстеження, результати контрольних та профілактичних оглядів.

10.1.7. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Виконавцю для надання інформаційно-консультативних послуг.

10.1.8. Повідомляти Виконавця про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку спостереження.

10.1.9.Приймати надані інформаційно-консультативних послуг належної якості.

10.1.10. Оплачувати вартість інформаційно-консультативних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

10.1.11. Сплатити вартість непогоджених додаткових інформаційно-консультативних послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Клієнта.

10.1.12. Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики та лікування, анкети Виконавця.

10.2. Виконавець зобов’язаний:

10.2.1. Провести в узгоджений із Клієнтом час спілкування для встановлення маршруту, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Клієнта про результати.

10.2.2. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього — проінформувати Клієнта та скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров’я або профільного медичного спеціаліста.

10.2.3. Надати інформаційно-консультативні послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.

10.2.4. Забезпечити надання Клієнту всіх необхідних інформаційно-консультативних послуг, передбачених Договором.

10.2.5. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.

10.2.6. Інформувати Клієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання інформаційно-консультативних послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході їх надання.

10.2.7. При змінах в процесі надання інформаційно-консультативних послуг узгодити з Клієнтом додаткову їх вартість.

10.2.8. Надати Клієнту рекомендації після надання інформаційно-консультативної послуги.

10.2.9. На вимогу Клієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання інформаційно-консультативних послуг.

10.2.10. Після закінчення консультації надати на вимогу Клієнта заключення, копії результатів обстежень, довідки, тощо.

10.2.11. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.

10.2.12. Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України.

10.2.13. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

 1. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

11.1. Послуги надаються Виконавцем, який має необхідну спеціальну освіту і відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види інформаційно-консультативних послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця (у разі необхідності).

11.2. Інформаційно-консультативні послуги надаються відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених МОЗ України.

11.3. Якість наданих інформаційно-консультативних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

11.4. Інформаційно-консультативні послуги повинні бути безпечними для здоров’я Клієнта.

11.5. Контроль якості надання інформаційно-консультативних послуг  здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

 1. МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

12.1. Медична документація (медична картка, рентген-знімки, анкети, план лікування, згода на медичне втручання, тощо) є власністю Виконавця та постійно зберігається на території Виконавця.

12.2. Видача виписок з медичної документації, довідок та/або копій такої медичної документації здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

13.3. Оригінали медичної документації, протягом встановленого чинним законодавством України строку зберігання, можуть вилучатися у Виконавця виключно за рішенням судової установи України або в інших прямо встановлених чинним законодавством України випадках.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ Клієнта

13.1. На виконання Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець повідомляє Клієнта про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.

13.2. Володільцем персональних даних є Виконавець.

13.3. Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання платних інформаційно-консультативних послуг (п. 6 ч. 2 ст.7 Закону України «Про захист персональних даних»).

13.4. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:

13.4.1. загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку);

13.4.2. спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).

13.5. Клієнт має такі права у сфері захисту персональних даних:

13.5.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця персональних даних;

13.5.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

13.5.3. на доступ до своїх персональних даних;

13.5.4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

13.5.5. пред’являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

13.5.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Виконавцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

13.5.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

13.5.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

13.5.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

13.5.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13.5.11. на захист від автоматизованого рішення, яке має для пацієнта правові наслідки.

13.6. Персональні дані клієнтів зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних.

13.7. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Клієнта під час їх обробки. Виконавець здійснює обробку персональних даних Клієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

13.8. Виконавець може передавати персональні дані пацієнтів Департаменту охорони здоров’я, органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, МСЕК, Фонду соціального страхування тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень.

13.9. Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих клієнтів, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні дані передаються лише за згодою пацієнта або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.

13.10. Клієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Клієнта, здійснення зв’язку із Клієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Клієнта.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1.Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Клієнта за інформаційно-консультативною допомогою, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

14.2. Виконавець бере на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання даного Договору.

14.3. Виконавець декларує, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

15.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

15.2. Клієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих інформаційно-консультативних послуг.

15.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих інформаційно-консультативних послуг.

15.4. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем інформаційно-консультативних послуг:

15.4.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Клієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо інформаційно-консультативних послуг надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;

15.4.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою інформаційно-консультативних послуг і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Клієнт був заздалегідь повідомлений Виконавцем;

15.4.3. ускладнення, що наступили після надання інформаційно-консультативних послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Клієнтом рекомендацій, наданих Виконавцем.

15.5. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих інформаційно-консультативних послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Клієнта, у випадках:

15.5.1. невиконання Клієнтом призначень та рекомендацій Виконавця;

15.5.2. неявки чи несвоєчасної явки Клієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;

15.5.3. відмови Клієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;

15.5.4. неповідомлення, невчасне повідомлення Клієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;

15.5.5. отримання Клієнтом медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів, якщо така допомога прямо чи опосередковано може вплинути на результат надавання Виконавцем послуг;

15.5.6. несвоєчасного повідомлення Клієнтом про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

15.5.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені Виконавцем;

15.5.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;

15.5.9. розвитку захворювань чи патології, які не пов’язані з наданням інформаційно-консультативних послуг за цим Договором.

15.6. Клієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Клієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного клієнта запропоновані Виконавцем інформаційно-консультативні послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Клієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

16.1. Сторони не несуть відповідальності за несвоєчасне виконання умов цього Договору у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін та перешкоджають Сторонам виконати свої зобов’язання за цим Договором.

16.2.Сторони вирішили до форс-мажорних обставин віднести: катастрофи, стихійні лиха (бурі, циклони, урагани, повені, землетруси, руйнування в результаті блискавки, інші природні та кліматичні явища), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, аварії тощо); технологічні фактори (відсутність електроенергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, пошкодження обладнання або устаткування тощо); обставини суспільного життя (війну та військові дії, масові заворушення, страйки, блокади, безпорядки, терористичні дії або акти та інші протиправні дії, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, епідемії тощо); тимчасову непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця; тяжку хворобу Клієнта, яка об’єктивно перешкоджає йому виконати свої обов’язки за Договором або є несумісною із замовленими інформаційно-консультативними послугами; дії, бездіяльність або акти органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором та (або) які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в т.ч. зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін в межах цього Договору, а також інші обставини, які уповноважена установа визнає непереборною силою шляхом надання відповідної довідки.

16.3. Сторона, яка не може виконувати свої договірні зобов’язання внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону за можливості негайно, проте не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких обставин, а також документально підтвердити факт настання таких обставин шляхом отримання довідки місцевої Торгівельно-промислової палати.

16.4. Якщо форс-мажорні обставини виникли під час надання інформаційно-консультативних послуг, Виконавець має право змінити їх на альтернативну або залучити іншого Виконавця, якщо надання цієї інформаційно-консультативної послуги неможливо перенести на іншу дату.

16.5. Якщо форс-мажорні обставини діють більше двох місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов’язань за цим Договором шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні. У цьому випадку жодна Сторона не буде пред’являти претензії з приводу понесених збитків.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1. У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

17.2. У випадку, коли Клієнт незадоволений якістю наданих йому інформаційно-консультативних послуг, сервісним рівнем обслуговування, вважає, що його права як пацієнта і споживача були порушені, він має право звернутись зі скаргою до Виконавця.

17.3. Для проведення перевірки інформації та претензій Клієнта за його заявою або за рішенням Виконавця проводиться консиліум із дослідженням облікової та правової документації, відібранням пояснень у лікарів, іншого медичного персоналу, адміністраторів тощо.

17.4. Для об’єктивності розгляду скарг та за погодженням з Клієнтом Виконавець може запрошувати для участі у консиліумі спеціалістів з інших медичних закладів (в т.ч. іноземних) для надання консультацій та висновків.

17.5. Виконавець не приймає претензій Клієнта, в основі яких лежать приватні думки спеціалістів інших медичних закладів, без залучення таких спеціалістів до участі в консиліумі.

17.6. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

18.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця. У разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

18.2. У випадку внесення змін до цього Договору Виконавець зобов’язаний повідомити Клієнтів про це за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін, шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції.

18.3.У разі незгоди Клієнтами зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування інформаційно-консультативними послугами свідчить про згоду Клієнта з внесеними до Договору змінами.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

19.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

19.2. Всі строки надання інформаційно-консультативних послуг є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров’я та інших об’єктивних або суб’єктивних обставин.

19.3. Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:

19.3.1. За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.

19.3.2. За ініціативою Клієнта шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.

19.3.3. За ініціативою Виконавця у випадках порушення Клієнтом умов Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров’я Клієнта у зв’язку з такою відмовою. Виконавець письмово або телефонним зв’язком інформує Клієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.

19.4. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Клієнта вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Виконавця, які містять персональні дані Клієнта.

19.5. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер.

19.6. Правила перебування та обслуговування Клієнтів, діючі тарифи на інформаційно-консультативні послуги та гарантійні зобов’язання Виконавця затверджуються Виконавцем.

19.7. На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Клієнтом, поряд з підписом Клієнта обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ДУБЕЙ ЛЕОНІД ЯРОСЛАВОВИЧ

РАХУНОК 262026400945657184

IBAN UA823052990262026400945657184

РНОКПП одержувача 2536015251

в АТ КБ «Приватбанк», КИЇВ, УКРАЇНА

Залиште заявку на консультацію
Залишайте заявку на консультацію онлайн і ми зв'яжемось з Вами як найшвидше після того як отримаємо ваш запит.
13+ лікарів
Високо кваліфікованих лікарів консультують пацієнтів щодня
09:00 - 18:00 ПН-ПТ
Лікарі приймають з Пн. - Пт.
за попереднім записом, СБ-НД вихідні
20 - 40 хв. залежно від питання
Середня тривалість онлайн консультації
1300 грн.
Середня вартість
онлайн-консультації
Записатись